Informace o zpracování osobních údajů

Dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27.4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jen „GDPR“ nebo „Nařízení“)

Správce a kontaktní údaje správce

OPTIKÁRNA s.r.o.

se sídlem Pivovarská 346/12, Božkov, 326 00 Plzeň, IČO: 17549078, DIČ:CZ17549078, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 42722, od 19.9.2022, kontaktní osoba: Jitka Kubíková, jednatelka, kontaktní e-mail a telefon na jednatelku Jitku Kubíkovou: optikarna@email.cz, tel. 603736993,

provozovna: Otýlie Beníškové 1697/20, 301 00 Plzeň

(dále též jen „Správce“)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Správce jmenován.

Zpracování osobních údajů

Správce ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovává následující osobní údaje:

Bod 1

  • jméno a příjmení,
  • emailová adresa,
  • datum narození či rodné číslo,
  • telefonní číslo,
  • kontaktní adresa (poštovní)
  • zdravotní pojišťovna

Bod 2

  • Vámi popsané zdravotní potíže,
  • Vámi poskytnuté informace o Vašem zdravotním stavu prostřednictvím přímé komunikace, či poskytnutím lékařské zprávy (např. ve formě poukazu na zdravotní pomůcku)

Standardní osobní údaje

Identifikační a kontaktní údaje zákazníků (klientů) uvedené v Bodu 1 shora budou zpracovány za účelem uzavření a plnění smlouvy (zakázky) mezi zákazníkem a Správcem, plnění s tím souvisejících zákonných povinností vůči zákazníkům a orgánům veřejné správy.

Zvláštní kategorie osobních údajů

Údaje potřebné pro poskytování zdravotní péče, vedení zdravotnické dokumentace, a to dle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci a vykazování zdravotní péče, uvedené v Bodu 2 shora budou zpracovány za účelem poskytování zdravotní péče a s tím souvisejících úkonů, např. vedení zdravotnické dokumentace, vykazování údajů zdravotním pojišťovnám a předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému apod.

Vaše osobní údaje jsou tedy zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy a samozřejmě též v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů (GDPR).

Správce upozorňuje, že poskytnutí Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má povinnost jej po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že naše ordinace optometrie Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.

Převzato z Metodiky pro implementaci GDPR v ambulantní sféře (příloha č. 6).

Právní základ zpracování osobních údajů

1/ Plnění smlouvy (sjednané zakázky) a zákonem stanovených povinností, např. v souvislosti s vyřizováním reklamací zákazníků, archivací účetních dokladů obsahující osobní údaje zákazníků.

2/ Poskytování zdravotní péče.

3/ Souhlas subjektu údajů se zpracováním údajů pro konkrétní účel (zadání zpracování zdravotní pomůcky).

Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí straně s výjimkou:

Vaše osobní údaje zpracovávají také zaměstnanci Správce (Oprávněné osoby).

Standardní osobní údaje subjektů mohou být poskytnuty poskytovatelům doručovacích, právních či účetních služeb, nebo dodavatelům Správce, kteří spolupracují se Správcem na základě smlouvy. Osobní údaje mohou být na základě zákonné povinnosti poskytnuty orgánům veřejné moci.

Zvláštní osobní údaje vedené ve zdravotnické dokumentaci mohou být poskytnuty osobám s právem nahlížet do zdravotnické dokumentace dle § 65 zákona o zdravotních službách. Dále mohou být tyto údaje poskytnuty zdravotním pojišťovnám při předávání dokladů v rámci vykazování zdravotní péče a úhrad zdravotních prostředků.

Informace o plánovaných lhůtách pro výmaz osobních údajů

Všechny Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedených účelů po dobu zpracování zakázky a následně po dobu 5let, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě že bude požádáno subjektem o výmaz údajů, prostřednictvím e-mailu (optikarna@email.cz) či doporučeným dopisem, bude tak neprodleně učiněno pokud v tom nebudou bránit zákonné povinnosti pro uchovávání osobních údaj, jeli tato povinnost stanovena.

Na emailovou adresu (případně telefonní číslo) Vám budou v případě uzavření smlouvy (sjednání zakázky), kde Správce vystupuje v pozici poskytovatele zdravotních služeb, zasílána obchodní sdělení (jako např. zpráva o možnosti vyzvednutí hotové zdravotní pomůcky), neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu či emailu odmítnout.

Technické a organizační bezpečnostní opatření při ochraně osobních údajů

Listinné evidence jsou umístěny v uzamykatelných skříních, do níž má přístup pouze Správce a Oprávněné osoby (zaměstnanci Správce). Ostatní osoby mají přístup pouze v doprovodu Oprávněných osob a Správce.

Zdravotnická dokumentace je uložená v uzamykatelné kartotéce.

Ostatní záznamová softwerová zařízení (PC systémy) jsou zabezpečeny a chráněny uživatelským jménem a silným heslem. Přístupová hesla jsou pravidelně měněna.

Systém správce je připojen k internetové síti a proti napadení z vnější sítě byla přijata vhodná opatření a zabezpečení.

Dle Nařízení máte právo

Požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme. Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování.

Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů s odkazem na právní předpisy o zpracování osobních údajů.

Na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.

V případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, máte právo vznést námitku proti zpracování.

Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud získáte přesvědčení, že Vaše práva podle nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.

V Plzni dne 1.12.2022

OPTIKÁRNA s.r.o.

Jitka Kubíková, jednatelka